سیاه شدن کتریچنانچه نگران سیاه شدن کتری، قابلمه و ماهیتابه خود روی زغالهای صحرایی هستید، به پشت ظروف خود کمی خمیر ریش تراشی بمالید تا سیاهی ناشی از دود زغال و اجاق به راحتی پاک شود.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.